Writing

  • ورکشاپ paraphrasing

    Paraphrasing در معنایی که ما در این ورکشاپ بنا داریم به آن بپردازیم به شما این امکان را خواهد داد تا پیوند بین ایده‌های مختلف یک متن را درک کنید....